ขอแสดงความยินดีกับ  ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ประธานหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย