เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน

วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 60 คน
รับสมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2GwBsfS
ผู้ต้องสมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.สำหรับผู้กำลังศึกษาสาย วิท-คณิตย์ เกรดเฉลี่ยนสะสม 2.75 ขึ้นไป
2.สำหรับผู้กำลังศึกษา ปวช สาขา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
3.สำหรับผู้กำลังศึกษา ปวส สาขา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
และเป็นผู้ที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น