กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำการเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เป็น วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
ทางสาขาฯ ขอประกาศกำหนดการ และสถานที่ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้