เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี