ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกับ อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ร่วมประชุม kick-off

ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกับ อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ร่วมประชุม kick-off 
โดยมีเป้าหมายในการประชุมดังนี้ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาใหม่ประจำปี พ.ศ.2562 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนนักศึกษาใหม่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง