เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 2 ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563✨🚧
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

🧡 เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota
   โควต้าภาควันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
** สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้าน หรือสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 18 มี.ค. 2563
สมัครได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th
(กดเลือกที่ | กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

รับสมัครวุฒิการศึกษา
ม.6, ปวช, ปวส. และปริญญาตรี

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
ติดตามข่าวสารการรับสมัคร
โทรศัพท์ : 09-4529-7227 หรือ 09-5610-1658
Facebook : วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน